Rättsskydd och rättshjälp

En process kan innebära stora kostnader för inblandade parter. I tvistemål är huvudregeln att den part som förlorar i domstol betalar den andres rättegångskostnader, vilket innebär att man inte endast är skyldig att betala sina egna kostnader utan även sin motparts kostnader för rättegången. I vårdnadsmål är det dock annorlunda. Huvudregeln för vårdnadstvister är att båda parter betalar var och en för sig för kostnader avseende rättegången. Däremot i mål om underhåll är huvudregeln att tappande part står sin egen samt andra partens kostnader. I bodelning står vardera part sin egen kostnad.

Vilka kostnader kan uppstå?
De kostnader som kan uppstå i en process är i huvudsak kostnader för ombudet, men kan även bestå i ansökningsavgift till tingsrätt, sakkunnigutlåtanden, översättning med mera. Vi jurister på Advokatfirman Maarit Eriksson KB arbetar för varje klient på ett kostnadseffektivt sätt, och med den stora kunskap som advokatbyråns jurister och advokater besitter kan tvisten många gånger få en smidig lösning innan konflikten fördjupas, vilket spar både tid och pengar.

Eftersom kostnaderna för en process kan bli stora finns det ekonomisk hjälp att söka. I de flesta hemförsäkringarna ingår ett rättsskydd som kan användas i vårdnads- och underhållsmål. Rättsskydd ska alltid sökas i första hand, men rättsskyddet uppställer vissa karensregler som måste uppfyllas för att klienten ska erhålla rättsskydd. För det fall rättsskydd inte kan sökas, finns möjligheten att i andra hand ansöka om rättshjälp.

Rättsskydd
Rättsskydd är en del av din hemförsäkring som täcker en del av rättegångs- samt ombudskostnader om du hamnar i en tvist. Rättsskyddet ser olika ut beroende på vilket försäkringsbolag du har och vilken typ av hemförsäkring du tecknat. Alla stora försäkringsbolag inkluderar ett rättsskydd i hemförsäkringen. För det fall karenskraven uppfylls, står försäkringsbolaget en del av kostnaderna, och klienten den andra delen. Nivåerna varierar mellan bolagen.

Som regel måste du ha haft en hemförsäkring under en sammanhängande period om två år för att kunna utnyttja rättsskyddet men det gör inget om du haft olika försäkringsbolag. Det viktiga är att du inte varit oförsäkrad. Därutöver får inte separation och tvist uppstå inom ett år.

Den ersättning du kan få genom rättsskyddet avser en del av dina kostnader för att anlita ett juridiskt ombud. Ombudet du anlitar måste vara en advokat eller biträdande jurist eller vara godkänd av Svensk Försäkrings nämnder. Självrisken för rättsskydd är oftast 20-25 %.

Som klient hos Advokat Maarit Eriksson Ab ansöker vi om rättsskydd hos ditt försäkringsbolag.

Rättshjälp
Rättshjälpen beslutas av Rättshjälpsmyndigheten eller domstolen. Rättshjälpen söks i andra hand för det fall rättsskydd inte beviljas. Rättshjälpen täcker kostnader för advokat och ombud, eller annan sakkunnig person och du kan även få hjälp med kostnader för bevisning och i vissa fall andra utgifter. Rättshjälpen är inkomstbaserad, varför det finns vissa nivåer som inte får överstigas för att kunna erhålla rättshjälp. Rättshjälp beviljas endast vid särskilda skäl, varför det måste finnas ett behov för domstolen eller rättshjälpsmyndigheten att bevilja ersättningen. Om du beviljas rättshjälp ska du betala en del av kostnaderna. Storleken på denna procentuella andel beror på dina ekonomiska förhållanden.

Som klient hos Advokat Maarit Eriksson Ab upprättar vi ansökan om rättshjälp för dig.