Framtidsfullmakt

Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till systemet med god man och förvaltare, och är ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter har privaträttsliga grunder och stärker den enskildes självbestämmanderätt genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av viktig betydelse. En framtidsfullmakt kan utformas efter den enskildes behov och önskemål vilket utgör ett flexibelt alternativ till godmanskap, som istället grundas på offentligrättsliga regler.

En framtidsfullmakt innebär att en person (framtidsfullmaktsgivaren) utser någon annan (framtidsfullmaktshavaren) att ta hand om dennes personliga och ekonomiska angelägenheter för det fall fullmaktsgivaren inte kan göra det själv. Framtidsfullmakter möjliggör för en enskild att i förväg förordna och upprätta en fullmakt efter sina önskemål som gäller för en framtida tidpunkt. Syftet med lagen är att en fysisk person, i förväg, ska kunna utse vem som ska ta hand om dennes angelägenheter när han eller hon inte längre själv klarar av detta på grund av ett varaktigt nedsatt hälsotillstånd.

Framtidsfullmakten börjar gälla när fullmaktsgivaren blir beslutsoförmågan för de angelägenheter som fullmakten avser. Följaktligen kan framtidsfullmakterna användas i situationer då fullmaktsgivaren drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Fullmaktsgivarens beslutsoförmåga ska vara varaktig för att en framtidsfullmakt ska kunna träda i kraft, och fullmaktsgivarens beslutsoförmåga ska kunna förväntas bestå under lång tid. Tillfälliga tillstånd av beslutsoförmåga innebär inte att en framtidsfullmakt kan användas.

Fullmaktshavaren har en lojalitets- och samrådsplikt. Fullmaktshavaren ska fullgöra sitt uppdrag i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och samråda med fullmaktsgivaren i viktiga frågor om det är möjligt. Fullmaktsgivaren kan återkalla fullmakten så länge denne har förmåga att vidta rättsligt bindande handlingar. Om en god man eller förvaltare utses upphör fullmakten att gälla.

Om du behöver hjälp att upprätta en framtidsfullmakt är du välkommen att kontakta oss på advokatbyrån.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo