Verkställighet

Om en förälder inte följer en dom eller ett beslut från en domstol, kan den andra föräldern ansöka om verkställighet hos tingsrätten.

Verkställighet kan sökas avseende en dom eller ett beslut om vårdnad, boende, umgänge eller överlämnande av barn. Ansökan kan också avse skriftliga avtal om vårdnad, boende och umgänge som socialnämnden godkänt. För att domen eller beslutet ska få verkställas krävs det att domen eller beslutet vunnit laga kraft. Även interimistiska beslut kan verkställas.

Vid en sådan domstolsprövning tar rätten endast hänsyn till barnets bästa. Det innebär att det inte är självklart att domen eller beslutet verkställs. Verkställighet beviljas inte om det är uppenbart att sådan verkställighet är oförenlig med barnets bästa. Rätten gör en bedömning huruvida barnet skulle fara illa om domen eller beslutet verkställs, och domstolen reder även ut barnets inställning i de fallen det är möjligt i förhållande till barnets ålder och övriga omständigheter. I ett mål om verkställighet gör domstolen inte en omprövning i sak, dvs av själva domen, utan enbart om domen eller beslutet ska följas eller inte.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo