Skilsmässa och separation

Skilsmässor och separationer blir allt vanligare i det moderna samhället. Statistik visar att skilsmässor ökar, samtidigt som antal äktenskap minskar och samboförhållanden blir allt vanligare. En separation oavsett äktenskap eller samboskap, kan vara mycket upprivande och svår, speciellt om det finns barn inblandat. I många fall ska även bostäder säljas och egendomar ska delas upp.

För rent ekonomiska frågor med anledning av skilsmässa, eller upphörande av samboskap kan du läsa mer under området bodelning.

Skilsmässa
En skilsmässa (eller äktenskapsskillnad) innebär ett upplösande av ett äktenskap, och utgör det enda giltiga sättet inom svensk rätt att avsluta ett äktenskap.

Om du eller ni vill begära skilsmässa kan ni vända er direkt till tingsrätten och inge en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med ansökan betalas en ansökningsavgift. Det kan hända att parter inte är överens om att gå skilda vägar, och det är då möjligt för en av parterna att inge ansökan om äktenskapsskillnad enskilt till domstolen. Vi hjälper även till med att inge ansökan om skilsmässa. Om den andre parten motsätter sig äktenskapsskillnad föregås äktenskapsskillnaden av en sk betänketid om minst sex månader och högst ett år. För det fall parterna har barn under 16 år kräver lagen alltid betänketid, oavsett om båda parter vill skiljas eller inte.

För det fall parterna bott isär i mer än två år kan äktenskapet upplösas direkt, även om parterna har barn under 16 år eller om de inte är överens. I sådana situationer kan ett särlevnadsintyg inges till tingsrätten i samband med ansökan. Det finns ingen särskild blankett för ett sådant intyg, men det måste undertecknas av två andra personer som känner parterna väl och kan intyga att parterna levt isär i mer än två år. Särlevnad kan även styrkas genom utdrag ur folkbokföringsregistret.

Om en betänketid blivit utsatt av tingsrätten meddelar de parterna när betänketiden är avslutad. För det fall båda parter, eller ena parten, fortfarande vill skiljas efter betänketidens slut måste detta meddelas till tingsrätten genom så kallad fullföljd. En begäran om fullföljd måste ske inom sex månader från det att betänketiden avslutats.

Äktenskapet upplöses slutligen genom dom i tingsrätten och rent rättsligt gäller skilsmässan från den dagen då domen vinner laga kraft, vilket normalt sker tre veckor efter domens datum. Det är först då en part kan gifta om sig på nytt.

Vi på Advokatfirman Maarit Eriksson KB kan hjälpa dig igenom samtliga olika stadier av en äktenskapsskillnad.

Separation och samboskap
En samborelation utgör två personer som bor tillsammans i ett parförhållande i ett gemensamt hushåll, utan att vara gifta. Ett upphörande av ett samboskap kräver inte någon ansökan eller beslut av tingsrätten. Ett samboskap upphör genom att parterna antingen flyttar isär, att de ingår äktenskap eller att någon av dem avlider.

Rättsliga frågor avseende samboskap gäller oftast bodelning eller upprättande av samboavtal för de frågorna hänvisas till respektive avsnitt.

Registrerat partnerskap
Sedan maj 2009 är det inte längre möjligt att ingå registrerat partnerskap i Sverige, utan äktenskap kan numera ingås av samkönade par.

Ett sedan tidigare registrerat partnerskap fortsätter dock att vara ett partnerskap till dess att det upplöses av tingsrätten, eller omvandlas till ett äktenskap. En omvandling sker genom att parterna gemensamt anmäler till Skatteverket att de önskar en omvandling. I så fall gäller partnerskapet istället som äktenskap från och med den dag anmälan inkommer till Skatteverket.

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram
Instagram logo