Dina personuppgifter hos oss

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s nya förordning GDPR (General Data Protection Regulation) i Sverige och i resten av länderna inom EU och EES. Syftet med den nya lagstiftningen är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

I vår roll som ombud registrerar vi våra klienters personuppgifter såsom namn, adress, mailadress, telefonnummer, personbevis osv. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna fullgöra våra åligganden gentemot dig som klient. Om det är nödvändigt för fullgörandet av vårt uppdrag kan även uppgifter komma att vidarebefordras till domstolar och andra myndigheter, försäkringsbolag, motpartsombud, sociala myndigheter med mera. Kontakt kan komma att ske via mail, postala utskick, telefonsamtal, sms eller på andra sedvanliga sätt.

Vi dokumenterar all behandling av dina personuppgifter som sker i ditt ärende, och du har rätt att på begäran ta del av dokumentationen kring denna behandling. Om vi har uppgifter om dig som är ofullständiga, irrelevanta eller felaktiga har vi ett ansvar att åtgärda det. När ditt mål är avslutat hos oss gallrar och arkiverar vi din akt. Uppgifter och övrig dokumentation sparas i 10 år efter ärendets avslut, eller efter den tid ärendet påkallar. Sedermera kommer dina uppgifter att raderas ur våra arkiv. Detta regleras av advokatsamfundets etiska regler.

Som klient hos Advokat Maarit Eriksson AB och Advokat Andréa von Sivers AB kan du känna sig säker kring det faktum att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och rättssäkert sätt. Eftersöker du vidare information om våra rutiner, eller dina rättigheter, kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Advokat Maarit Eriksson AB och Advokat Andréa von Sivers AB

Kontakta oss

Under kontorstid är du välkommen att ringa oss på 08-24 92 65. Du kan även skicka ett e-postmeddelande till någon av adresserna info@advokatme.se eller info@advokatavs.se. Du kan även  använda dig av kontaktfältet här nedan.

Följ oss på instagram